Radio Receiver Transmitter

Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5

Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5

Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5    Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5
The stick and switches operate smoothly.
Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5    Vtg 1972 MRC F-710 Futaba Radio Control Transmitter Receiver Servos Box R/C 5